ການລົງທະບຽນ

ລົງທະບຽນ Domain ເຈົ້າຂອງແວ໊ປໄຊທ໌ ຕ້ອງຈົດທະບຽນເອງ

ລົງທະບຽນ Hosting ເຈົ້າຂອງແວ໊ບໄຊທ໌ຈະລົງທະບຽນເອງ ຫລືແບບປະຫຍັດ ແບ່ງ Hosting

ດູແລແວ໊ບໄຊທ໌ເປັນລາຍເດືອນຫລື ແບບສົ່ງມອບ Turn Key

ພວກເຮົາຈະສ້າງແວ໊ບໄຊທ໌ ຈົນທ່ານພໍໃຈແລ້ວ ພວກເຮົາຈຶ່ງຄ່ອຍເກັບເງິນ

ມີການຝຶກສອນ ວິທີໃຊ້ແລະ ອັບເດດ ແວ໊ບໄຊທ໌ ກ່ອນສົ່ງມອບ

ຣາຄາຖືກ ເປັນກັນເອງ ສົນທະນາແລະຕໍ່ລອງກັນໄດ້

ສ້າງແວ໊ບໄຊທ໌ ພາສາລາວ

ສ້າງແວ໊ບໄຊທ໌ ພາສາອັງກິດ